Kıbrıs Komünist İnisiyatifi kuruldu!

BASIN DUYURUSU

Kıbrıs Komünist İnisiyatifi kuruldu!

Orak-Çekiç simgesi ve sınıf mücadelesi sloganıyla 2 Aralık 2023 Cumartesi günü kurulan siyasi karakterli yeni derneğin çalışmaları başlıyor. Derneğimiz, Kıbrıs toplumunda yıllardır var olan siyasi boşluğu doldurmak, işçi sınıfının ve daha geniş toplumsal tabakalarının mücadelelerini bir araya getiren bir güç olmayı amaçlamaktadır .

Emekçinin ve halk hareketinin yeniden inşası için Kıbrıs Komünist İnisiyatifi birliği, her türlü sistemik güce ve mevcut olumsuz ilişkilere karşı zorlu mücadeleye girmeye hazır olduğunu ortaya koymaktadır.

Derneğin Kuruluş Kongresi’nde organizasyon komitesini temsilen Christos Kourtellaris, diğer hususların yanı sıra, bizi buraya canımıza kast eden, hayatlarımızı ve vicdanlarımızı öldüren sisteme karşı geçici bir öfkenin, tarihsel bir emek ve halk hareketinin tarihini yok edenlere karşı bir öfkenin değil, sınıfımıza duyduğumuz sevgi, emek ve halk hareketinin yeniden inşasına duyduğumuz ihtiyacın birleştirdiğini belirtti.

Genel Kurulda konuşan Alexis Antoniou ise, sosyalizm mi barbarlık mı ikileminde barbarlıkla uzlaşmayacağımız cevabını vererek KKİ tüzüğünde yer alan ilke ve amaçları ayrıntılı bir şekilde analiz etti.

Önerilen tüzük taslağı ile ilgili tartışılıp görüşülmesinin ve değişik önerilerinin ardından yapılan oylama ile tüzüğün tamamı oy birliği ile onaylandı. İlke ve amaçlarda KKİ’nin dünyayı Marksist-Leninist bilimsel teorinin araçlarıyla anladığı ve ele aldığı, modern gerçekliği, sömürüyü, emperyalist savaşları ve kapitalizmin çelişkilerine dayanan eşitsizlikleri, kârın maksimize edilmesi ve zenginliğin onu üreten çoğunluğun aleyhine azınlığın elinde biriktiğini vurgulamaktadır.

Ayrıca Birlik, işçi sınıfının hakları, insanın insan tarafından sömürülmesine son verilmesi ve halkımızın toplumsal ilerlemesi için verilen mücadelelerde faaliyet gösterip, yardımcı olacaktır. Birlik, çalışanlar ve halk kesimleri arasında geniş bir tartışmayı içeren inisiyatiflerle, kapitalizm-emperyalizmin insanlık dışı sisteminin yarattığı çelişkileri açığa çıkaracaktır. Halkın sorunlarına çözüm olarak, sosyalizm- komünizmi savunmakta ve uluslararası dayanışmayı desteklemektedir.

Birlik, kapitalizmin sınıf işbirliği, «emek barışı» ve burjuva yönetimi mantığına karşı çıkarak, AB emperyalist örgütünden çıkması için, barış için ve her türlü emperyalist savaşa, bunun halklar açısından nedenlerine ve sonuçlarına, emperyalizmle bağlantılı olan burjuvazinin stratejik tercihlerine karşı mücadele edecektir. İnsan ve çevre arasındaki ilişki, ücretsiz kamusal eğitim ve sağlık, kültür ve spor konularında çağımızın popüler ihtiyaçlarına ve halkın refahına cevap verecek inisiyatiflerde bulunacak ve geniş bir tartışma konusu geliştirecektir.

Kıbrıs sorununa, Türkiye’nin istila ve işgali ile yabancı NATO emperyalist müdahalelerinin uluslararası bir sorunu olarak özel bir önem verilmektedir. Bu müdahaleler milliyetçiliği-şovenizmi araçsallaştırmış ve güçlendirmiş, hain faşist darbe ve Türk işgali suçuyla sonuçlanmıştır. Bu hareket, ülkemizin ve halkımızın, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin şiddetli bir şekilde bölünmesine yol açmıştır. Aynı zamanda çözümün, başta etnik ayrımcılık olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı çıkan ilke ve kurumların oluşturulmasını içermesi gerektiği vurgulanmaktadır. Gerekli ve zorunlu çözümün, halkın, bağımsız, garantörlerden, yabancı birliklerden ve bölünmelerden arınmış, yeniden birleşmiş bir vatanda tam egemen olmasını ön koşul olarak belirlenmesinin altı çizen tüzük, önümüzdeki dönemde.

Birlik Sicil Memurluğuna sunulacaktır. Genel Kurul çalışmaları, KKİ’nin ilk Yönetim Kurulu’nun 9 üyesinin gizli oylama ile seçildiği seçimlerin ardından tamamlandı.

Seçilen Yönetim Kurulu 7 Aralık akşamı toplanmış ve aşağıdaki şekilde (tüzük gereği yatay yapıda) oluşturulmuştur:

  • Yönetici Sekreter: Christos Kourtellaris
  • Organizasyon Sekreteri: Leandros Savvides
  • Genel Sekreter: Marios Ioannou
  • Sayman: Andri Louka
  • Üyeler (alfabetik):
  • Alexis Antoniou
  • Chrysanthi Epifaniou
  • Nikolas Nikolas
  • Giannis Sokratous
  • Maria Sokratous

Lefkoşa 8/12/2023